Метою навчання дисципліни «Дискретні структури» є ознайомлення студентів з фундаментальними поняттями, методами і алгоритмами дискретної математики, які містять теоретичний та методичний базис інформаційних технологій; формування міцної теоретичної основи, необхідної для подальшої роботи. Включає наступні теми: Теорія множин та математична логіка. Теорія множин та відношень. Комбінаторний аналіз. Математична логіка. Логіка висловлювань. Логіка предикатів. Методи доведення. Дискретні структури даних. Теорія графів. Дерева. Основи теорії кодування. Теорія формальних граматик. Теорія скінчених автоматів. 

Навчальна дисципліна «Інформатика» розрахована на  студентів, які вивчали інформатику у курсі загальноосвітньої школи і просунулися вперед на шляху освоєння інформатики та сучасних  інформаційно-комунікаційних технологій. Змістом дисципліни є навчання теоретичної бази з інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій, ефективне їх використання, формування основ інформаційної культури студентів.

Мета навчання в рамках курсу "Об’єктно-орієнтоване моделювання" полягає в розвитку у студентів відповідних професійних знань, вмінь та навичок, пов’язаних з об’єктно-орієнтованим моделюванням динамічних процесів і складних систем. В рамках навчального курсу вивчаються принципи і методи об’єктно-орієнтованого та візуального моделювання динамічних систем, розглядаються методи створення  комп’ютерних моделей різноманітних видів, візуального і ситуаційного моделювання, а також аналізу аналітичних і стохастичних моделей. Досліджуються технології побудови моделей складних динамічних систем, вивчаються інструментальні середовища Stateflow і Simulink.

 

Метою навчання дисципліни "Проективна геометрія і методи зображень" є забезпечення майбутніх фахівців у галузі знань "Системні науки та кібернетика" понятійним та математичним апаратом, необхідним для системного розуміння геометрії, глибшого та чіткішого розуміння зв'язків між різними геометричними системами, природи геометричних властивостей і співвідношень, можливостей різних методів їх вивчення та застосування; формування в них знань, вмінь і навичок, необхідних для розв’язування геометричних задач методами проективної геометрії; підвищення рівня загальної культури теоретичних і практичних розрахунків, геометричних побудов та креслень. Навчальна дисципліна "Проективна геометрія і методи зображень" складається з чотирьох змістових модулів: побудова проективного простору, геометрія проективної площини, методи зображень, геометричні алгоритми тривимірної комп’ютерної графіки.

Навчальна дисципліна «Проектування інформаційних комп’ютерних систем» відноситься до циклу професійної та практичної підготовки . Знання, набуті при навчанні цієї дисципліни, використовуються при опануванні таких дисциплін: «Системи підтримки прийняття рішень», «Системи аналізу даних (data-mining)», «Системний аналіз», у дипломному проектуванні, а також у практичній самостійній роботі випускника у галузі накопичення, опрацювання та аналізу даних, поданих у різних формах та структурах, для розробки реальних інформаційних систем підтримки прийняття рішень в державних і приватних виробничих та управлінських структурах.

Дисципліна «Проектування освітніх інформаційних систем» відноситься до циклу професійної та практичної підготовки . Знання, набуті при навчанні цієї дисципліни, використовуються при опануванні таких дисциплін: «Системи підтримки прийняття рішень», «Системи аналізу даних (data-mining)», «Системний аналіз», у дипломному проектуванні, а також у практичній самостійній роботі випускника у галузі накопичення, опрацювання та аналізу даних, поданих у різних формах та структурах, для розробки реальних інформаційних систем підтримки прийняття рішень в державних і приватних виробничих та управлінських структурах. Метою навчання дисципліни є формування у студентів знань і навичок стосовно вивчення та застосування методів проектування автоматизованих комп’ютерних інформаційних систем, а також особливостей їх реалізації на сучасних інструментальних платформах.

Дисципліна «Проектування освітніх інформаційних систем» відноситься до циклу професійної та практичної підготовки . Знання, набуті при навчанні цієї дисципліни, використовуються при опануванні таких дисциплін: «Системи підтримки прийняття рішень», «Системи аналізу даних (data-mining)», «Системний аналіз», у дипломному проектуванні, а також у практичній самостійній роботі випускника у галузі накопичення, опрацювання та аналізу даних, поданих у різних формах та структурах, для розробки реальних інформаційних систем підтримки прийняття рішень в державних і приватних виробничих та управлінських структурах. Метою навчання дисципліни є формування у студентів знань і навичок стосовно вивчення та застосування методів проектування автоматизованих комп’ютерних інформаційних систем, а також особливостей їх реалізації на сучасних інструментальних платформах.