Інформаційні системи і технології в економіці (ІСіТ в економіці)

Курс належить до дисциплін професійно-орієнтованого циклу для студентів економічних спеціальностей (спеціалістів і магістрів).

ІСіТ в економіці займає важливе місце в системі професійної підготовки майбутніх економістів та викладачів економічних дисциплін, формує і розвиває у студентів цілісний науковий світогляд з інформаційних технологій, забезпечує розвиток і саморозвиток, формування готовності до використання ІСіТ у своїй майбутній професійній діяльності.

Мета курсу: засвоєння студентами теоретичних аспектів і практичних знань з основ створення та функціонування сучасних ІСіТ, які використовуються у різних галузях економіки; ефективне використання існуючих автоматизованих систем опрацювання економічних даних; здійснення комплексного підходу до оптимальної організації фінансових обчислень, систем обліку та управління; формування умінь і навичок використання ІСіТ при розв’язуванні конкретних економічних задач.