Кафедра медико-біологічних і валеологічних основ охорони життя і здоров'я

Вивчення курсу формує у студентів систему базових знань щодо основ планування, організації та ведення бізнесу в ринкових умовах, тренує здібності до обґрунтування необхідності та пошуки джерел створення власної справи. 

Дисципліна «Основи бізнесу» дозволяє набути студентам неекономічних спеціальностей додаткових компетенцій при опануванні циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

Дисципліна «Основи бізнесу» покликана сформувати у студентів неекономічних спеціальностей задатки здійснення бізнесу, розширити можливості працевлаштування, сформувати основи економічного мислення у кожного громадянина суспільства, що дозволить раціонально та ефективно діяти в ринкових умовах господарювання.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є виробничі відносини, які складаються у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання. Це, насамперед, відносини власності, а також широкий спектр організаційно-економічних відносин. 

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного бачення закономірностей розвитку економічних систем і на основі цього з’ясування суті і особливостей трансформаційної економіки України.