Одним із основних елементів забезпечення якості освіти є зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень учнів. Зовнішнє незалежне оцінювання – одна з найпоширеніших у світі та ефективних систем оцінювання навчальних досягнень учнів, яка дозволяє провести як підсумкову атестацію, так і селекцію для вищих навчальних закладів. Для реалізації завдань Уряду та відповідно Указу Президента України від 4 липня 2005 р. «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Програми діяльності Кабінету Міністрів України і відповідних урядових постанов було впроваджено незалежне зовнішнє оцінювання випускників, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів. "Зовнішнє незалежне оцінювання" входить до циклу "Освітні вимірювання" до дисципліни, які встановлює університет. на дисципліну відведено 72 години, з яких 36 годин аудиторних (18 годин лекцій)

Курс «Методологія і методи досліджень в освіті» є узагальнюючим. Вивчення його збігається з роботою студентів над виконанням магістерських наукових робіт за обраним ними фахом і періодом активної участі молодих спеціалістів у науково-дослідній роботі кафедр.

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методологія та методи досліджень в освіті» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму 1801 Специфічні категорії, спеціальності 8.18010022 «Освітні вимірювання».

 

Дистанційний курс з дисципліни "Моделі і методи IRT"

Дисципліна «Конструювання тестів» реалізує додаткову підготовку вчителя інформатики в галузі теорії та практики педагогічних вимірювань з використанням тестів.

Одним з найважливіших завдань є підготовка майбутніх учителів, а також підвищення кваліфікації викладачів в галузі теорії і практики педагогічного тестування.

Сучасний стан системи освіти зобов’язує педагогів шукати нові підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів. Це означає, що необхідно познайомитися з підходами до оцінювання результатів навчання в інших країнах, результатами міжнародних досліджень, в яких бере участь Україна, визначати сучасні пріоритети в освіті.

Дисципліна передбачає вивчення питань прикладного спрямування: розрізняти контрольний матеріал за цілями використання, інтерпретувати результати тестування, розуміти основні характеристики якості контрольного матеріалу і можливості використання комп’ютерних технологій при створенні, проведенні і опрацюванні результатів тестування.

"Основи освітніх вимірювань" -  пропедевтичний курс, який передбачає скорочений виклад основних понять та напрямів вимірювань в освіті. Його засвоєння сприяє розвиткові у студентів інтересу до тестування в освіті, моніторингу якості освіти, рейтингування, кваліметрії тощо. Курс також спрямований  мотивувати до подальшого глибокого і детального вивчення всіх аспектів цієї галузі.

За навчальним планом підготовки магістра ця дисципліна належить до нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна вивчається у І семестрі  V курсу і на її засвоєння виділяється 3 кредити або 90 навчальних годин, з яких 64 години відведені на самостійну навчально-пізнавальну роботу студентів, а 26 години – на аудиторні заняття, які проводяться у формі лекційних (14 год.) та семінарських занять (12 год.).

Педагогічне оцінювання – це прикладна наукова теорія, що сформувалася на стику педагогіки, психології, теорії вимірів, статистики, математики, логіки і філософії. Одночасно, педагогічне оцінювання можна розглядати як процес практичної освітньої діяльності, націлений на здобуття об'єктивних об'єктивних оцінок рівня поточної і підсумкової підготовленості тих, хто навчається.

Метою курсу "Принципи тестування" є формування компетентностей майбутніх педагогічних працівників з питань організації та проведення тестування, ознайомлення з методиками та методами тестування, необхідними умовами організації та проведення тестування.

Метою вивчення дисципліни „ Технології збирання та опрацювання результатів освітніх вимірювань ” є оволодіння студентами основними підходами аналізу результатів тестування засобами класичної та сучасної теорій тестів, з теорією вимірювань та її застосуванням у педагогічному оцінюванні, набуття практичних навичок та умінь використовувати вивчені прийоми для опрацювання результатів тестування засобами електронних таблиць і статистичних пакетів Statistika та SPSS та трактування цих результатів, здобутих в системі Moodle.